…………………………………………………………………………………………. 100
گفتار اول: حالت احصان پیش شرط زنا مستوجب رجم…………………………………………………………. 100
بند اول: مفهوم و اقسام احصان …………………………………………………………………………………………. 100
بند دوم: شرایط احصان …………………………………………………………………………………………………. 101
الف) وطی در ازدواج صحیح ……………………………………………………………………………………………. 102
1- مسئله دائمی یا موقتی بودن ازدواج ………………………………………………………………………….. 103
2- مسئله در قبل یا دبر بودن وطی ………………………………………………………………………………… 103
3- مسئله امکان یا عدم امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر ………………………………………………. 104
ب) بلوغ و عقل ………………………………………………………………………………………………………….. 106
1- بلوغ و عقل در یک طرف ……………………………………………………………………………………… 106
2- بلوغ و عقل در دو طرف ………………………………………………………………………………………… 108
ج) اسلام …………………………………………………………………………………………………………………. 108
گفتار دوم: کیفیت اجرای مجازات رجم ………………………………………………………………………………. 109
مبحث دوم: مجازات جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………………………. 119
گفتار اول: زنا مستوجب مجازات جلد ………………………………………………………………………………….. 119
گفتار دوم: زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………………….. 120
بند اول: مصادیق زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی………………………………………………………………. 120
بند دوم: اقسام کیفر های الحاقی ……………………………………………………………………………………….. 123
گفتار سوم: کیفیت اجرای مجازات جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………. 123
فصل دوم: عوامل تشدید و تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا………………………………………………………….. 126
مبحث اول: عوامل تشدید مجازات بزه زنا ……………………………………………………………………………… 126
گفتار اول: تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………. 127
بند اول: مفهوم تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………….. 127
بند دوم: انواع تعدد جرم ………………………………………………………………………………………………… 127
الف) مشابه بودن جرائم متعدد ………………………………………………………………………………………….. 128
ب)مختلف بودن جرائم متعدد……………………………………………………………………………………………. 128
گفتار دوم: تکرار جرم…………………………………………………………………………………………………… 130
بند اول: مفهوم تکرار جرم………………………………………………………………………………………………. 132
بند دوم: چگونگی تعیین مجازات در تکرار جرم ………………………………………………………………………. 133
مبحث دوم: عوامل تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا ………………………………………………………………….. 135
گفتار اول: بارداری محکوم علیه ………………………………………………………………………………………… 135
گفتار دوم: استحاضه محکوم علیه ………………………………………………………………………………………. 140

گفتار سوم: نفاس محکوم علیه ………………………………………………………………………………………….. 141
گفتار چهارم: بیماری محکوم علیه ………………………………………………………………………………………. 142
بند اول: بیماری قابل علاج……………………………………………………………………………………………….. 142
بند دوم: بیماری غیر قابل علاج …………………………………………………………………………………………. 143
گفتار پنجم: پناهندگی محکوم علیه به حرم ……………………………………………………………………………. 144
نتیجه و پیشنهاد ها ……………………………………………………………………………………………………….. 147
الف: نتیجه………………………………………………………………………………………………………………… 147
ب: پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………….. 149
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………. 151
الف) منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………. 151
1-کتاب ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 151
2-مقالات …………………………………………………………………………………………………………………. 153
3-پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………. 154
ب) منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………………… 154
د)پایگاه های اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………. 158
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………….. 159
صفحه عنوان انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… 160
“علائم و نشانه های اختصاری”
صلی الله علیه و آله و سلّم …………………………………………………………….. (ص)
علیه السلام …………………………………………………………………………… (ع)
رحمه الله علیه ……………………………………………………………………….. (ره)
هجری شمسی