دوده مطالعاتی105
جدول 4-25 آمار تبخیر ماهانه و سالانه ایستگاه تبخیرسنجی ماسوله- بر حسب میلیمتر107
جدول 4-26 مقادیر تبخیر ماهانه و سالانه از طشت در محدوده مطالعاتی بر حسب میلیمتر108
جدول 4-27 مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه و سالانه محدوده مطالعاتی از روش تورنت ویت110
جدول 4-28 محاسبه تبخیر وتعرق حقیقی و بارش موثر ماهانه و سالانه به روش تورنت ویت112
جدول 4-29 مشخصات باد ماهانه و سالانه در ایستگاه سینوپتیک رشت113
جدول 4-30 طبقه بندی اقلیمی بر اساس روش دومارتن115
جدول 4-31 مشخصات جغرافیایی ایستگاههای هیدرومتری مورد مطالعه120
جدول 4-32 آمار آبدهی موجود و بازسازی شده ایستگاههای منتخب برحسب مترمکعب در ثانیه124
جدول 4-33 مقادیر و مشخصات رواناب سالانه حوزه آبخیز ماسوله و زیرحوضه‎های آن127
جدول 4-34 مشخصات آبدهی رودخانه ماسوله رودخان در ایستگاه کمادل در دوره شاخص آماری128
جدول 4-35 مقادیر ارتفاع رواناب ماهانه و سالانه حوزه آبخیز ماسوله و زیرحوضه‎های آن128
جدول 4-36 مقادیر متوسط دبی رواناب ماهانه و سالانه حوزه آبخیز ماسوله و زیرحوضه‎های آن129
جدول 4-37 مقادیر حجم رواناب ماهانه و سالانه حوزه آبخیز ماسوله و زیرحوضه‎های آن129
جدول 4-38 مقادیر ارتفاع رواناب فصلی و سالانه حوزه آبخیز ماسوله و زیرحوضه‎های آن131
جدول 4-39 مقادیر متوسط دبی رواناب فصلی و سالانه حوزه آبخیز ماسوله و زیرحوضه‎های آن132
جدول 4-40 مقادیر حجم رواناب فصلی و سالانه حوزه آبخیز ماسوله و زیرحوضه‎های آن132
جدول 4-41 مقادیر دبی پایه و حجم معادل آن در حوزه آبخیز ماسوله و زیرحوضه‎های آن134
جدول 4-42 مولفه‎های بیلان آبی حوزه آبخیز ماسوله و زیرحوضه‎های آن136
جدول 4-43 حساسیت نسبی واحدهای زمین‌شناسی به فرسایش در حوضه143
جدول 4- 44 نفوذپذیری نسبی واحدهای زمین‌شناسی درحوضه148
جدول 4-45 مساحت و در صد گسترش رخساره های ژئومورفولوژی162
جدول 4-55 مشخصات عمومی آبشارهای حوضه آبخیز ماسوله169
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3- 1نمودار هیپسومتری کل حوضه59
نمودار 3- 2 منحنی آلتیمتری کل حوضه59
نمودار 3-3 نمودار توزیع کلاسهای شیب کل حوضه62
نمودار 3-4 نمودار تجمعی شیب کل حوضه63
نمودار 4-1منحنی جرم مضاعف ایستگاه تبخیرسنجی ماسوله82
نمودار4-2 نمودار میانگین متحرک بارندگی ایستگاه تبخیرسنجی ماسوله-دوره آماری 30 ساله86
نمودار 4-3 بارش متوسط سالانه حوضه و زیرحوضه‎ها88
نمودار4-5 نمودار میله‎ای متوسط بارش ماهانه حوزه آبخیز ماسوله91
نمودار4 -6 بارش فصلی حوزه آبخیز ماسوله92
نمودار 4-7 درصد بارش فصلی حوزه آبخیز ماسوله93
نمودار4-8 نمودار متوسط دمای سالانه زیرحوضه¬های مختلف محدوده مطالعاتی98
نمودار 4-9 رابطه متوسط حداقل دما و متوسط حداکثر رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه ماسوله99
نمودار4-10رابطه متوسط حداکثر دما و متوسط حداقل رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه ماسوله100
نمودار 4-11رابطه همبستگی بین حداقل دما و تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه ماسوله102
نمودار 4-12رابطه همبستگی بین متوسط دما و مجموع ساعات آفتابی ماهانه ایستگاه سینوپتیک رشت105
نمودار4-13نمودار ساعات آفتابی ماهانه محدوده مطالعاتی106
نمودار4-14 نمودار رابطه همبستگی بین تبخیر ماهانه و متوسط دمای ایستگاه تبخیرسنجی ماسوله107
نمودار4-15نمودار مقادیر تبخیر ماهانه از طشت در محدوده مطالعاتی108
نمودار 4-16 تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه محدوده مطالعاتی-روش تورنت ویت110
نمودار 4-17 تغییرات تبخیر و تعرق حقیقی ماهانه محدوده مطالعاتی- روش تورنت ویت112
نمودار 4-18گلباد سالانه ایستگاه سینوپتیک رشت114
نمودار4-19محدوده مطالعاتی در اقلیم نمای دومارتن116
نمودار4-20 محدوده مطالعاتی در اقلیم نمای آمبرژه117
نمودار4-21 منحنی آمبروترمیک کل حوزه آبخیز ماسوله117
نمودار 4-22 منحنی جرم مضاعف ایستگاه هیدرومتری کمادول123
نمودار 4-23 نمودار مقایسه مقادیر رواناب سالانه زیر حوضه‎های مختلف حوزه آبخیز ماسوله127
نمودار4- 24نمودار تغییرات ارتفاع رواناب ماهانه حوزه آبخیز ماسوله در ماههای مختلف130
نمودار4- 25نمودار تغییرات دبی رواناب ماهانه حوزه آبخیز ماسوله در ماههای مختلف130
نمودار4- 26 نمودار تغییرات حجم رواناب ماهانه حوزه آبخیز ماسوله در ماههای مختلف130
نمودار4-28 درصد رواناب فصلی حوزه آبخیز ماسوله133
نمودار 4-29 هیدروگراف جریان ماهانه آبراهه اصلی حوزه آبخیز ماسوله135
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
شکل شماره 2-1 طرز تشکیل آبشار37
شکل 4-1 نمایی از یک ساختمان چین خورده137
شکل 4-2 نمایی از درزه های سیستماتیک در لایه های آهکی کرتاسه(منطقه دولی چال)139
شکل 4-3 نمایی از هوازدگی فیزیکی در لایه های شیلی سازند شمشک140
شکل 4-4 نمایی از فرسایش شیاری در دره دولی چال141
شکل 4-5 نمایی لغزش سنگی در رودخانه ماسوله149
شکل 4-6 نمایی از رخساره 75-50 در صد151
شکل 4-7 نمایی از رخساره دامنه های خاکدار152
شکل4-8 نمایی از رخساره رخنمون سنگی کمتر از 25 در صد با فرسایش سطحی و شیاری153
شکل 4-9 نمایی از واریزه های بلوکی153
شکل 4-10 نمایی از رخساره لغزش154
شکل 4-11 نمایی از رخساره توده سنگی155
شکل 4-12 نمایی از رخساره رخنمون سنگی 50-25 در صد157
شکل 4-13 نمایی از رخساره فرسا
یش سطحی و شیاری158
شکل 4-14 نمایی از رخساره دامنه های خاکدار158
شکل 4-15 نمایی از رخساره رخنمون سنگی 90-75 در صد159
شکل 4-16 نمایی از رخساره رخنمون سنگی 75-50 در صد160
شکل 4-17 نمایی از لغزش در دره دولی چال161
شکل 4-18 نمایی از رخساره مسیل161
شکل 4-19 لغزش در حاشیه شهر ماسوله165
شکل 4-20 آبشار گیلوان رود(گیل اندرو)167

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 4-21 آبشارزودل(تروشوم)168
شکل 4-22 آبشار ماسوله رودخان169
شکل 4-23 آبشار لارچشمه169
شکل 4-24 آبشارخرم بو(خربو)170
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه شماره 1-1 موقعیت حوضه ماسوله رودخان14
نقشه شماره 3-1 موقعیت حوضه آبخیز ماسوله در شهرستان ماسوله و استان گیلان43
نقشه شماره 3-2- نقشه پایه حوضه آبخیز ماسوله45
نقشه شماره 3-3 زمین شناسی حوضه ماسوله49
نقشه شماره 3-4 خاک حوضه ماسوله52
نقشه شماره 3-5 نقشه هیپسومتری حوضه آبخیز ماسوله54
نقشه شماره 3-6 شبکه آبراهه های حوضه آبخیز ماسوله64
نقشه شماره 3-7 رتبه بندی حوضه ماسوله68
نقشه 4-1نقشه موقعیت رودخانه‎ها و ایستگاههای هیدرومتری حوزه تالاب انزلی121
نقشه 4-2 نقشه حساسیت نسبی واحدهای زمین شناسی به فرسایش در حوضه144
نقشه 4-3 رخساره های ژئومرفولوژی حوضه165
نقشه 4-4 نقشه پراکندگی آبشارهای منطقه 170

چکیده
این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مشاهدات میدانی به بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه پرداخته و به شرح زیر می باشد. حوضه مورد مطالعه با مساحت 46/4195 هکتار جزیی از حوضه آبخیز ماسوله رودخان بوده و از سر شاخه های این حوضه می باشد. واحد های زمین شناسی آن شامل سنگهای دگر گونی پالئوزوئیک و سنگهای رسوبی ژوراسیک و کرتاسه (مزوزوئیک) می‎باشد. پی سنگ شهر ماسوله بر روی سنگهای فیلیتی و اسلیتی قرار گرفته و به جز ارتفاعات منطقه که دارای پوشش مرتعی و دچار تخریب شده اند سایر مناطق زیر پوشش جنگلی و مرتعی است. به لحاظ حساسیت به فرسایش واحد های آهکی پرمین(P) و سنگهای کوارتزیتی واحد (Pzs) در رده کم، سنگهای پالئوزوئیک شامل فیلیت، اسلیت و کنگلومرا در رده متوسط وتناوب آهکهای متوسط تا نازک لایه و سیلتستون کرتاسه (Kln) وسازند شمشک با لیتولوژی شیلی، ماسه سنگی در رده زیاد قرار دارند. از نظر نفوذ پذیری واحد های آهکی و سیلتی کرتاسه و کوارتزیت پالئوزوئیک در رده متوسط، واحد