ت را به عنوان دلیلِ عدم همکاری خود مطرح می کردند، و محقق نیز در برخی از موارد به این مسأله اذعان دارد، اما در بعضی از موارد نیزمشاهده شد که عدم اعتماد مدیران به محقق در جهت حفظ اطلاعات و ترس از عواقب آن دلیل عدم همکاری آنان بود.
1-10-2درخصوص محدودیت تحقیق:دسترسی به یک بانک اطلاعاتی مرکزی که به صورت کامل و جامع ،حاوی اطلاعات و تحقیقات انجام شده در زمینه مورد تحقیق باشد، به راحتی میسر نبود و یا برای دسترسی به تحقیقاتی که قبلاً انجام شده می بایست هزینه پرداخت می گردید.
فصل دوم:مطالعات نظری
مقدمه
ازآنجاکه شبکه های ارتباطی، بازارهای گوناگون تولید و عرضه خدمات را در سطح ملی، منطقه ای وجهانی به یکدیگر وصل ساخته، کلید ورود به این بازارهای جهانی را رقابت پذیری دانسته اند، بدیهی است که در این رقابت جهانی نه تنها کشورها، بلکه کلیه نهادها و افراد باید دائماً قابلیتهای رقابت پذیری و سازگاری خود را افزایش دهند.(مشایخ، 1381)
برای دستیابی به این مهم پرورش ایده های خلاق وکارآفرینی که بتوانند خود را پیوسته با دنیای جدید هماهنگ و سازگار کنند، ضروری به نظر میرسد.
کارآفرینی فرایند یا مجموعه فعالیتهایی است که افراد را در فراگیری و توسعه دانش، مهارتها و ارزشها توانمند کرده، افراد را قادر به تعریف، شناخت، تحلیل وبرخورد با مسائل اطراف خود می سازد(1996،Hynes)
کارآفرینی تأثیر مستقیمی بر توسعه اقتصادی واجتماعی مردم دارد. هرچه یک جامعه بیشتر درفعالیتهای کارآفرینی شرکت کند، سریعتر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می یابد.
جوامع امروزی به افرادی نیاز دارند که مصمم به کسب موفقیت باشند و قادر به تبدیل رؤیا به حقیقت بوده، دارای روحیه استقلال طلبانه برای کاوش موقعیتهای جدید باشند. اگر به تأثیرات اقتصادی واجتماعی کارآفرینی توجه شود نقش متخصصان ودانش آموختگان در توسعه جامعه روشن خواهد شد و دانش آموختگان به نیازهای مختلف جامعه پاسخ می دهند.
بنابراین، کارآفرینان پیوسته در حال ابداع و توسعهکالاها و خدمات جدید و نیز به دنبال روشهایی هستند که این کالاها و خدمات را به طور مؤثر تولید و عرضه کنند؛ ازاین رو، کارآفرینی زندگی را بهبود می بخشد. کارآفرینی موجب توزیع متناسب درآمد میشود. بدین ترتیب، مردم جامعه برای خرید کالاها و محصولات پول بیشتری می پردازند و سود بیشتری به کارآفرینان میرسانند.آنها میتوانند در خانه های خودشان سرمایه گذاری کنند و موجب افزایش بهره وری عظیم ملی شوند و از این نظر کشور سریعتر توسعه مییابد و سود اجتماعی نصیب دولت میکند. از طریق ایجاد فرصت برای کارآفرینان میتوان به درآمد سالانه بالاتر وزندگی بهتر دست یافت؛ زیرا میزان درآمد سرانه بالانشانه قابلیت بالا برای کارآفرینی است(هزارجریبی،1382)
کارآفرینی سازمانی به معنای توسعه شایستگی ها و فرصت ها در درون سازمان از طریق ترکیبات گوناگون منابع جدید است.کارآفرینی درون سازمانی به عنوان سیستمی تعریف می شود که ظرفیت خلاق مدیران وکل نیروی کار در سازمان را افزایش داده و قابل بهره برداری می سازد. این سیستم از