مقالات و پایان نامه ها

تحقیق با موضوع ، دوم:، اول:، مجازات، زنا، جلد

…………………………………………………………………………………………. 100 گفتار اول: حالت احصان پیش شرط زنا مستوجب رجم…………………………………………………………. 100بند اول: مفهوم و اقسام احصان …………………………………………………………………………………………. 100بند دوم: شرایط احصان …………………………………………………………………………………………………. 101الف) وطی در ازدواج صحیح ……………………………………………………………………………………………. 1021- مسئله دائمی یا موقتی بودن Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره زنا، ، زنای، احصان، مرد، زن

ملکیت او نیست که این ، نظر اتفاق فقهای مالکی است”.(4)مذهب شافعی در ارتباط با تعریف زنا عبارتش این است که “الزنا بأنّه إیلاج حشفه أو قدرها من الذکر المتصل الأصلی من الآدمی بفرج محرم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع شغلی، کارکنان، دستگاههای، شهر، میل، ماندن

انس مدل رگرسیون بین مؤلفههای اشتیاق شغلی (انرژی حرفهای، فداکاری حرفهای و شیفتگی حرفهای) با میل به ماندن در دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان123جدول 4-39: ضرایب مدل رگرسیون روابط مؤلفههای اشتیاق شغلی (انرژی حرفهای، فداکاری حرفهای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق درباره خستگی، شغلی، اشتیاق، استعداد، ماندن، میل

استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن در دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان می پردازد.1-4- اهداف تحقیق1) شناخت و توصیف وضعیت میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان2) شناخت و توصیف وضعیت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله درباره خستگی، "خستگی، هستند"، نظری، ناراحت، غریزی

ندبرگ و استات،1992؛ ودانوویچ و وات60،199). برای مثال، گست و همکارانش61 (1978) سه نمونه از کارگران انگلیسی را به عنوان معرف همهی سطوح سازمانی مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که قضاوت بیش از نیمی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه در مورد ،، .، مرز، ، مرزها، سیاسی

تحقیق این تحقیق می تواند مورد استفاده برای سازمانهای مرتبط با امنیت کشور و سازمان نیروهای مسلح باشد 1-8- واژه ها و مفاهیم مرز: مرزازجملهمفاهیمیاستکهدرعرصههایگوناگونسیاسی،اقتصادی،تجاری،فرهنگیوجغرافیاییکاربردهایمتفاوتیپیدامیکند. مرزبهدومفهومعینیمانندمرزهایرسمیکشورها،ویاذهنیبهکارمیرود؛مانندمرزهای,عقیدتی. کهمیتواندباز،بسته؛ضعیفویاقویباشدآمایش : طرحمطالعاتآمایشسرزمینبدلیلمغایرتکلیباآرمانهاواهدافانقلاباسلامیازجملهعدالتدرتوسعهمناطقبهنوعیازسال 64 مسکوتباقیماند. قانوناساسیجمهوریاسلامیایرانمبتنیبرعدالتاجتماعیاست.اینتفکرساماندهیفضارابنحویکاملامتفاوتازآنچهقبلازانقلاببودمیطلبید.2-1- مفهوممرزمرزازجملهمفاهیمیاستکهدرعرصههایگوناگونسیاسی،اقتصادی،تجاری،فرهنگیوجغرافیاییکاربردهایمتفاوتیپیدامیکند. مرزبهدومفهومعینیمانندمرزهایرسمیکشورها،ویاذهنیبهکارمیرود؛مانندمرزهای,عقیدتی. کهمیتواندباز،بسته؛ضعیفویاقویباشد( Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله با موضوع ، آبخیز، ماهانه، ماسوله، سالانه، حوضه

دوده مطالعاتی105جدول 4-25 آمار تبخیر ماهانه و سالانه ایستگاه تبخیرسنجی ماسوله- بر حسب میلیمتر107جدول 4-26 مقادیر تبخیر ماهانه و سالانه از طشت در محدوده مطالعاتی بر حسب میلیمتر108جدول 4-27 مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه Read more…

By 92, ago